• Trần Đình Hương
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu Trưởng
  • 02623500484
  • dinhnup@pgdcumgar.edu.vn
  • Lê Văn Minh
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu phó
  • 0123456789
  • hieupho@vtk.com
  • Phụ trách chuyên môn khối THCS và kiểm định chất lượng