Hướng dẫn giáo viên Chủ Nhiệm Nhập liệu vào hệ thống phần mềm Smas và VnEdu

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để chuẩn hóa các hệ thống phần mềm trong nhà trường, nay đề nghị GVCN thực hiện chuẩn hóa công tác nhập liệu vào hệ thống quản lí học sinh Smas đối với THCS và VnEdu với Tiểu Học. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện. Yêu cầu thực hiện xong trong ngày 12/10/2018 để nhà trường hoàn thiện hệ thống phần mềm csdl ngành do ngành yêu cầu hoàn thành xong trong ngày 15/10/2018!